Barion Pixel
+
Termékcsoportok
Menü
Termékcsoportok
Navigáció
Hírlevél
TOP termékek
Megtekintett termékek
  • Még nem tekintett meg terméket.
Hírek
Napi termékajánló
Termékajánló
Elektronikus fizetés

SIRIUS NOVATION facebook játék

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Jelen szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”) a SKITUS Energy Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.). mint szervező (továbbiakban: „Szervező”) által szervezett „SIRIUSNOVATION” nyereményjátékra vonatkozik az alábbi feltételekkel:
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre, akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően a Játékra neveznek és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt.

I. NEVEZÉS:

A nyereményjátékban (a továbbiakban „Játék”) automatikusan részt vesz mindenki (a továbbiakban „Játékosok”), aki a Sirius Novation Facebook oldalát lájkolja (https://www.facebook.com/SkitusSiriusNovation) és az ezen oldalon található postot (https://www.facebook.com/SkitusSiriusNovation/photos/a.1786531451559088/2956298811249007/) jelen játékszabályzat szerint megosztja saját Facebook oldalán az ismerősei között (a továbbiakban „Nevezés”). A Játékba való nevezés a megosztással történik meg.

A Nevezés nem tartalmazhat, és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést és nem ütközhet a Facebook általános hatályos szabályzatával.

A Játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen nyereményjáték játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) felételeit, rendelkezéseit, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyertes Játékos nevét a Sirius Novation Facebook oldalán közzétegye.

II. JÁTÉKOSOK:

A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek, vagy magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést. A Játékosok a Játékszabályzatban megadott feltételek szerint a saját Facebook profiljukkal, a nyereményjátékra felszólító posztban található módon vehetnek részt.

Nem lehet Játékos a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

III. NYEREMÉNY:

Bruttó 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint összegű elektronikus vásárlási utalvány, amely az átvételtől számított 30 napon belül a www.profifeny.hu web-shopban használható fel egy vásárlás alkalmával, vagyis a vásárlási utalvány nem osztható fel több vásárlás között. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. A Nyeremények utáni adóvonzatot a Szervező megfizeti. A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

IV. A JÁTÉK MENETE:

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: Játékban azok a Játékosok vesznek részt, akik 2021. április 20. 07:00 és 2021. május 05. 07:00 közötti időszakban neveznek a Játékra.
SORSOLÁS MÓDJA ÉS IDŐPONTJA: A Szervező a https://commentpicker.com/ oldal segítségével 2021. május 07. napján sorsolja ki a nyertes Játékost. Sirius Novation Facebook oldalon közzéteszi.
NYERTES KIHIRDETÉSE: A nyertes Játékos nevét a Szervező a Sirius Novation Facebook oldalon közzéteszi, és 3 napon belül felveszi vele a Messenger üzenetküldő alkalmazáson keresztül a kapcsolatot. Ezt követően Szervező egyeztet a nyertessel a Nyeremény kézbesítésének részleteiről. Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 72 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel, sérelem díj igénnyel nem élhet. Ebben az esetben Szervező új nyertes sorsol.
A NYEREMÉNY ÁTADÁSA: A Szervező a nyertestől elkéri az e-mail címét, telefonszámát és a Nyereményt a nyertes e-mail címére 3 munkanapon belül megküldi.

V. FELELŐSSÉG

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, sérelemdíj iránti igényt a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező, weboldala vagy Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

VI. KIZÁRÁS

A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Nyereményjátékból.

A Szervező jogosult továbbá kizárni azon Játékost, aki kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására vagy a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít.

Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

VII. SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték Szabályzatot bármikor megváltoztathassa. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul. A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Nyereményjáték Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a sirius@skitus.com email címen kérhető tájékoztatás.

VIII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a „SIRIUSNOVATION” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Nyereményjáték”) kapcsán a játékosok által megadott személyes adatokat ki, milyen célból és milyen feltételek szerint kezeli.

1. Az adatkezelő

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatok kezeléséért a játék szervezője, a SKITUS Energy Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.), a továbbiakban „Adatkezelő”), mint adatkezelő felel.

Az Adatkezelő elérhetőségei az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: SKITUS Energy Kft. 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
e-mail: sirius@skitus.com
telefon: 0623 788 308
weboldal: www.siriusnovation.com

2. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés

Mi az adatkezelés célja?

A Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, így különösen a játékosok azonosítása, részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzése, a nyerteseknek a játékszabályzatban meghatározott módon történő kiválasztása, a nyertesek kiértesítése, a nyeremények átadása, a nyilvánosság tájékoztatása a nyertes kiválasztásáról, valamint a Nyereményjátékkal összefüggésben az Adatkezelővel szemben támasztott esetleges igények, panaszok kezelése, megválaszolása, teljesítése, játékosokkal szembeni igényérvényesítés.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

Regisztráció során megadott személyes adatok:

A Nyereményjáték során a játékosok által megadott személyes adatokat a játékosok önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont) alapján kezeljük. Hozzájárulás hiányában a Nyereményjátékban történő részvétel nem lehetséges.

A játékosok a hozzájárulásukat bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosultak visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett játékos személyes adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük, és a továbbiakban a játékos a Nyereményjátékban nem vehet részt.

A játékosok személyes adatait a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónap elteltével töröljük.

3. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza.

A Nyereményjáték nyertesének nevét a Nyereményjáték lezárását követően az Facebook oldalunkon közzétesszük, amelyhez a játékos a Nyereményjátékba történő nevezés során hozzájárult.

A személyes adatait az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink.

4. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre.

Az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.


5. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

6. Az Ön jogai

Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül az alábbi elérhetőségeken visszavonni:

e-mailben: adat@skitus.com
postai úton: 2040 Budaörs, Építők útja 2-4.

A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog: A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

7. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása


Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az adat@skitus.com e-mail címre vagy postai levélben a SKITUS Energy Kft. 2040 Budaörs, Építők útja 2-4. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

8. Kártérítés, sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

9. Igényérvényesítés módja

A. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

B. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

C. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.


Budaörs, 2021. április 20.

 

 

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.